Om fjellandbruket

I jordbruksoppgjøret 2013 ble det bevilget 6 mill årlig over 3 år fra 2014 til en satsing på fjellandbruket. Målet for satsingen er å styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellområdene gjennom økt vare- og tjenesteproduksjon basert på landbrukets ressurser.

Satsingen omfatter både tradisjonelt landbruk og bygdenæringer. En ønsker å få konkrete resultater i form av økt verdiskaping og næringsaktivitet. Satsingen skal videre bidra til fellestiltak og til iverksetting av prosesser som bidrar til utvikling og økt utnytting av landbrukets ressurser i fjellområdene.

Dette tiltaket kommer som en oppfølging av Meld. St. 9 «Velkommen til bords». Her ble det sagt at en må framheve betydningen av å utnytte og videreutvikle regionale fortrinn og spesielle kvaliteter knyttet til landbruket i fjellområder. Næringskomiteen understreket i forbindelse med statsbudsjettet i 2013, at det er viktig å se nærmere på hvordan en kan utnytte potensialet i fjellområdene og få til samspill med andre næringer.

Satsingen består av to samarbeidsprosjekter som inkluderer seks fylker i fjellområdene. 4 mill kr er tildelt regionen Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Oppland og Hedmark. 2 mill kr er tildelt regionen Buskerud og Telemark. Fylkesmannen i henholdsvis Sør-Trøndelag og Telemark har fått sekretariatsansvaret for satsingen.

Satsingen skal ses i sammenheng med fjellsatsingen i regi av fylkeskommunene. En skal også samarbeide med andre aktører som Innovasjon Norge, næringsorganisasjonene, ulike kompetansemiljøer osv.

Målgruppen for midlene som er avsatt er næringsaktører i alle ledd i verdikjeden, forvaltningen og forsknings- og kunnskapsmiljøer i fjellområdene i de to regionene.

For begrepet «fjellområder» legger en til grunn Østlandsforskning sin definisjon der kriteriet er at minimum 50% av arealet i kommunen ligger over 700 moh.

I vår region omfattes disse kommunene av fjellregionbegrepet:

Hemsedal, Ål, Hol, Gol, Nes, Nore og Uvdal, Flå, Rollag (Buskerud)
Vinje, Tinn, Hjartdal, Seljord, Tokke og Fyresdal (Telemark)