Kontaktpersoner i kommunene plukker nå ut kandidater til styringsgruppa

Foto: Aud Torild Stensrød / Fylkesmannen i Telemark

I samarbeidsmøtet for fjellandbrukssatsingen på Lampeland før jul, ble det enighet om å sette ned ei felles styringsgruppe for Telemark og Buskerud.

Styringsgruppa skal vedta retningslinjer for bruk av midler til fjellandbruket og tildele penger til aktuelle tiltak og satsinger. I styringsgruppa skal både ordførere og landbruksforvaltninga i fjellkommunene være representert fra lokalt Bondelag og lokalt Bonde- og småbrukarlag.

Fylkesmannen i Telemark og Buskerud har nå utfordret kontaktpersoner i hvert fylke på å koordinere utvelgelse i hvert fylke / organisasjon og melde inn aktuelle kandidater til styringsgruppa. Vi tenker oss styringsgruppa satt sammen slik:

 

Medlem

Varamedlem

En ordfører fra Buskerud

En ordfører fra Buskerud

En ordfører fra Telemark

En ordfører fra Telemark

Representant fra kommunal landbruksforvaltning

Vara fra det fylket som ikke får medlem

Lokal representant fra Bondelaget

Vara fra det fylket som ikke får medlem

Lokal representant fra Bonde- og Småbrukarlaget

Vara fra det fylket som ikke får medlem

Landbruksdirektør Buskerud

Vara fra Fylkesmannen i Buskerud

Landbruksdirektør Telemark

Vara fra Fylkesmannen i Telemark

Sum 7 medlemmer

Sum 7 varamedlemmer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tillegg stiller sekretær fra Fylkesmannen i Telemark på møtene. Sekretæren har ansvar for å innkalle til møtet og skrive referat, men har ikke stemmerett. 

Fylkesmannen i Telemark og Buskerud vil sammen, med utgangspunkt i innmeldte kandidater, sette sammen endelig styringsgruppe. Fristen for å melde inn kandidater til Fylkesmannen i Telemark er satt til 6. februar. Endelig styringsgruppe vil bli oppnevnt 13. februar, og vi tar sikte på å avholde første møte med styringsgruppa i løpet av februar / tidlig mars. På det første møtet i styringsgruppa blir utarbeiding og vedtak av retningslinjer for bruk av midlene en viktig oppgave.