Artikkelarkiv

Blåveis

Hugs søknadsfrist 1. april 2015!

Fylkesmannen i Telemark (sekretariatet for Fjellandbruket) er klare til å ta imot nye søknadar om midlar til gode prosjekt i fjellandbruket. Alle søknader skal sendast via det lokale landbrukskontoret for uttale.

Rettleiing og søknadsskjema finn du under fana "Tilskuddsmidler", sjå høgre kolonne. Dette er hovudfrist for søknader i år. Det er mogleg å søke pengar til tiltak også seinare dette året dersom det er pengar att etter denne runden. Frist for dette blir gjort kjent på denne prosjektsida.

Vinter i Telemark.

Nye muligheter for gode prosjekt i Fjellandbruket 2015

Det er nytt søknadsår og nye muligheter for å komme fram med gode Fjellandbruksprosjekt. Merk dere hovedfristen for innsending av søknader for 2015, som er 1. april.

Hvordan gikk søknadsåret 2014?

Vi har ett søknadsår bak oss. I alt kom det inn 29 søknader, og 16 av disse fikk tildelt midler til sine prosjekt i 2014.

Søk innen fristen - Fjellandbruket kan gi muligheter!

Siste frist for innsending av søknader for tildelingsåret 2014 er 1. nov. Fjellandbruket har fått inn flere søknader og forespørsler, og vi vil gjerne se flere Fjellandbruksideer.

Går du med en idé?

Nå har du mulighet for å søke prosjektstøtte fra Fjellandbruket.

Spennende vår i fjellandbruket!

Styringsgruppa er nå konstituert, og leder og nestleder ble valgt 27. mars. Nils Peter Undebakke fra Buskerud Bondelag er valgt til leder og Tone Edland fra Telemark Bondelag er nestleder.

Styringsgruppe for fjellandbruket er nå utnevnt

Arbeidet med satsinga på fjellandbruket går stadig framover. Nå er sammensetning og utnevning av styringsgruppa på plass.

Kontaktpersoner i kommunene plukker nå ut kandidater til styringsgruppa

I samarbeidsmøtet for fjellandbrukssatsingen på Lampeland før jul, ble det enighet om å sette ned ei felles styringsgruppe for Telemark og Buskerud.

Julekort

I disse dager får alle gårdbrukere og andre ressurspersoner bosatt i fjellkommunene i Telemark og Buskerud, julekort fra landbruksdirektørene i de to fylkene.

Hva gjør vi med Fjellandbruket i Buskerud/Telemark?

Tema for møtet var: hvordan skape engasjement, aktuelle satsingsområder, tildeling av pengene, organisering og framdrift.